วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2553

องค์ประกอบของดนตรี

         องค์ประกอบพื้นฐานของดนตรีมีดังนี้
   1. เสียง (Tone)  ซึ่งจะประกอบไปด้วย
      1.1 ระดับเสียง (Pitch)
      1.2 ความยาวเสียง (Duration)
      1.3 ความเข้มเสียง(Intensity)
      1.4 คุณภาพเสียง (Quality)
   2. จังหวะ (Rhythm )   ก็จะเกี่ยวข้องกับ
      2.1 อัตราจังหวะ (Meter)โดยมีเวลาเป็นเครื่องกำหนด
      2.2 ความเร็วของจังหวะ (Tempo)ช้าหรือเร็ว
      2.3 ลีลาจังหวะ (Rhythmic Pattern) เช่น March, Waltz, Slow, Tango เป็นต้น
   3.ทำนอง (Melody)   จะมีส่วนประกอบดังนี้
      3.1 ระดับเสียงสูงต่ำ (Pitch)
      3.2 พิสัยของทำนอง  (Range) ช่วงกว้างของทำนองเพลง
      3.3 ความยาวของทำนองเพลง (length)
      3.4 รูปแบบทำนองเพลง (Contour) ทิศทางการเคลื่อนที่ของระดับเสียง
      3.5 จังหวะของทำนอง (Melodic Pattern)
      3.6 หลักเสียงของทำนอง (Tonality)
   4.การประสานเสียง ( Harmony)   เป็นเครื่องมือในการปรุงแต่งทำนองให้ไพเราะและสมบูรณ์มากขึ้น
   5.พื้นผิว  (Texture)    ก็คือแนวเสียงต่างๆในบทเพลง
   6.สีสัน (Tone Color)   คุณสมบัติของเครื่องดนตรี เสียงร้อง
   7.คีตลักษณ์หรือรูปแบบ (Form)  แบ่งออกเป็น
      7.1 เอกบท (Unitary Form) มีทำนองสำคัญเพียงทำนองเดียว เช่น เพลงชาติ เพลงสรรเสริญ
      7.2 ทวิบท (Binary Form)  มีทำนองสำคัญ 2 กลุ่ม คือทำนอง A และ B
      7.3 ตรีบท (Ternary Form)  คือ ทำนอง A หรือ1 , ทำนอง B หรือ 2 จะเป็นทำนองที่เปลี่ยนแปลง และทำนองที่ 3 ก็กลับมาที่ทำนอง A อีกครั้ง
      7.4 Song Form นำตรีบทมาเพิ่มส่วนที่ 1 ซึ่งเป็นลักษณะของเพลงส่วนใหญ่ในปัจจุบัน
      7.5 Rondo Form  มีแนวทำนองหลักและแนวทำนองอื่นๆอีกหลายส่วน

หนังสืออ้างอิง
      สุนทรียภาพของชีวิต (Aesthetic Appreciation)
           รองศาสตราจารย์โกสุม สายใจ
           ดร. ผดุง พรมมูล
           ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณี โคตรสมบัติ
           อาจารย์เอื้อมพร เนาว์เย็นผล
         โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น